Το 1985 φτιάχνεται ωοσκοπική συσκευαστική μονάδα και το 1987 η πτηνοτροφική επιχείρηση μεταβιβάζεται στο Νικόλαο Παππά, ο οποίος πραγματοποιείσαι σπουδές στο Harper Adams Agricultural College (τωρινό university) στην Αγγλία στο τομέα της πτηνοτροφίας.
Επιπλέον έχει παρακολουθήσει σεμινάριακαι κατέχει διπλώματα Λογιστικής και Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Το 1996 η επιχείρηση μεταγκαθίσταται στη περιοχή Ριτσώνα-Αυλίδας, αλλάζει νομική μορφή σε ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρία) και η δυναμικότητα της φτάνει στις 90.000 αυγόκοτες.
Το 2010 αλλάζει όλες τις κλωβοστοιχίες σε νέου τύπου εμπλουτισμένες και σήμερα διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών για τη διάθεση των προϊόντων της.
Η επιχείρηση ετοιμάζεται μέσα στα επόμενα χρόνια να παραδοθεί στην τρίτη γενιά.

πιστοποιησεις